Blog

ASTROLOJİDE ELEMENTLER

Astrolojide elementler bir kişinin psikolojik dağılımını ve temel kalitesini gösteriri.Burçlar hangi elemente sahip ise o elementin davranış tarzını ifade eder.

Elementler temel kalitelerin birleşiminden oluşur.Temel kaliteler ise sıcak,soğuk,kuru,nemli dir.

SICAK ;Hareketli, aktif, akışkan, genişleme, yayılmayı ifade eder

SOĞUK Hareketsizlik, içe çekilme, yoğuşma, büzüşme, yoğunlaşmayı ifade eder

KURU Gerilme, esnek olmama, katılık, sabitlik, ayırıcılık, parçalama ifadesidir.

NEMLİ Yumuşama, gevşeme, akıcılık, birleştiricilik ifade eder.

BURÇLAR VE ELEMENTLERİ

ATEŞ : KOÇ-ASLAN-YAY

TOPRAK : BOĞA-BAŞAK-OĞLAK

HAVA : İKİZLER-TERAZİ-KOVA

SU : YENGEÇ-AKREP-BALIK

ATEŞ BURÇLARI  ATEŞ (Sıcak + Kuru)

ATEŞ BURÇLARI ; KOÇ BURCUASLAN BURCU- YAY BURCU

SICAK, ENERJİK, DIŞA DÖNÜK GÜÇLÜ EGO ATEŞ BURÇLARINI ANLATIR.

Ateş burcundaki kişiler, özgüveni yüksek, otoriter, çoşkulu, enerji dolu, yaratıcı,hevesli, kendine güvenen, yaşama gücüne sahip, yaşamdan zevk alan, dominant, heyecanlı, maceracı, vizyon sahibi, lider, sabırsız, ve insiyatifi ele alabilen özellikler taşır. Ateş burçlarında olan kişiler hayatı dolu dolu yaşarlar. Çevrelerindeki kişiler ateş burçlarının sıcaklıkları ve coşkularından etkilenirler.Dürüst ve açıktırlar. Adil, erdemli ve ahlaklı olurlar.

Onlar için aşk muhteşem bir olaydır. Sevgi dolu bir ilişkide tüm sıcaklığı paylaşırlar. Ateş elementi savaşçılığı, risk almayı ve dayanıklılığı da anlatır. 

Ateş fazlalığı; Bu kişilerde aşırı özgüven, fazla hırs, bencillik, küstahlık ve saldırgan tavırlar görülebilir.

Ateş eksikliği; Bu kişilerde ise kendini güçlü ifade edememe, harekete geçmekte zorlanma, özgüven eksikliği, enerji azlığı ve heyecan azlığı görülebilir.

 

TOPRAK BURÇLARI TOPRAK (Soğuk + Kuru)

TOPRAK BURÇLARI; BOĞA BURCU-BAŞAK BURCU-OĞLAK BURCU

Aralarında 120 derecelik açı vardır.,Üretken, ekonomik, pratik, durağan ve telaşsız, Kendi başına harekete geçemeyen, detaycı, tutucu .Fiziksel olarak tatmine ve güvene önem veren,Tertipli, geleneksel, ihtiyatlı, risk almayı sevmez.Kinlerini içlerinde saklarlar, tatlı tatlı intikam alırlar.

Toprak fazlalığı; aşırı sahiplenici, cimri ve bencil olunabilir, fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel olabilir.Toprak azlığı; uygulama eksik, pratik olamayan, verimsiz, tutarsız fakat eksikliğinden dolayı tamamlayıcı oldukları için banka ve finans sektöründe çalışabilirler.

HAVA BURÇLARI HAVA (Sıcak + Nemli)

HAVA BURÇLARI İKİZLER BURCU-TERAZİ BURCU-KOVA BURCU

Entelektüel, iletişimci, objektif, mantıklı, zihinsel, olaylara ve kişilere insani bakar,Sınırlanmayı sevmeyen, bağımsız ve özgür olmayı sever,Sosyal ve paylaşımcı bir yapıdadır, rasyonel ve mesafelidir,Kahinliği, din adamlığı, eğitim ve ilişkiler sayesinde başarılı olmayı temsil eder,Orijinal fikirli, yaratıcı, üçkağıtçılığa meyilli, kurnaz ve hile yapabilen bir mizaç, fikirlerini açmada sabırsızdırlar.

Hava fazlalığı; ayağı yere basmaz, ütopik fikirler, İlişkilerde sınır çizememe, fazla dışa dönüklük, sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama. Fazla soyut, katı, sert ve empati kuramamayı getirir.

Hava eksikliği; kolay anlaşılamama, mantıksız çıkışlar yapabilen , kavramada ve algıda sorun yaşama, objektif olamama , olaylara nesnel gözle bakmakta zorlanma. Eksikliği tamamlamak için bazen öğretmen ya da yazar olabilirler.

 

SU BURÇLARI SU (Soğuk + Nemli)

SU BURÇLARI YENGEÇ BURCU-AKREP BURCU-BALIK BURCU

Duyarlı, empati kurabilen, sezgisel, sübjektif , hassas, -Yardımsever, eli açık, düşmanlık gütmeyen, tarzları hemen tepki vermeden, bekleyerek ve izleyerek harekete geçmektir.Mantığın anlayamadığı ve çözemediği irrasyonel özellikleri vardır. Psişik enerjisi güçlü, sezgiseldirler, kendi sınırlarını koymakta zorlanabilirler. Aile ve arkadaşlarının refahı ile ilgilenirler. En hassas elementtir, içinde bulunduğu kabın şeklini alır, soyut, derin bir elementtir. Gerçek dışı olma gibi bir noksanlıkları vardır.

Su fazlalığı; Verici , hassas, kırılgan, endişeli, keyfine düşkün, anneden kopamayabilir, gizemli, derin düşünenen, ayağı yere basmayan bir özellik verir.

Su eksikliği; duygusal boşluk, empati kuramama, annelik İle ilgili sıkıntı yaşayabilir, sezgilerini kullanamama, duygusal eksikliği olduğu için çabuk ağlayabilir.

 

ELEMENTLERİN  KOMBİNASYONLARI

Elementler tek başlarına faaliyet gösteremezler, doğum haritalarında elementler farklı oranlarda bulunurlar aynı zamanda birbirleriyle ilişki içindedirler bu durum farklı element kombinasyonlarını ortaya çıkarır.

Elementler; doğal tutumları, bir kişinin psikolojik dağılımını özetler. Adeta hangi cins malzeme ile çalıştığımızı gösterir.

ATEŞ + TOPRAK Hassasiyetten yoksun, enerjik, uygulayıcı ve pratik, uzun süreli başarı ve büyük başarı, bazen kaba olabilirler, eğer toprak elementi ağır basıyorsa kişinin ölçülebilir sonuçlara gereksinimi vardır. Toprak Ateşten güçlüyse kişi depresif olabilir.

ATEŞ + HAVA İyimser, dışa dönük ve eğlenceyi severler, yorulmak bilmezler, değişiklik ve ani değişim peşindedirler, çekicidirler ve sözel yönleri kuvvetlidir. Zeki ve hayat doludurlar, yüksek standartta yer almayı tercih ederler, kendilerinin sınırlandıklarını hissettiklerinde çekip giderler.

ATEŞ + SU Ani iniş ve çıkışları olabilir, tutkuları, duygusal reaksiyonları olabilir. Başkalarının kendileri hakkında ne düşündükleri önemlidir. Mantık olmayabilir, sanatsal yaratıcılıkları vardır.

TOPRAK + HAVA Ölçülü ve mantıklı, akademik düzeyde düşünsel ve uygulayan, sağlam işlerde ve uygulayıcı branşlarda çalışan kişilerdir. Kaynakları kullanmakta iyidirler. Bu kişiler için uygun alanlar; araştırma ,muhasebe, bilgisayar programcılığı, mühendislik olabilir.

TOPRAK + SU Bakan ve bakılan temalarının bir birleşimidir. Konservatif ve tutucu bir birleşim. Güven ve sahip olma duygusu fazladır. Risk almayan önlemci bir yapısı vardır. İstikrar ve duygusal bağlılık çok önemlidir. Farklı görüşlere açık olmayışı, can sıkıcı olabilirler. Oldukça koruyucu ve yardımseverdirler, gereğinden fazla sorumluluk alabilirler.

HAVA + SU Psikolojiye açık , hassas ve yaratıcıdırlar, maddi gerçekleri göz ardı ederler ve hayal gücü yüksek kişilerdir. Kolay empati kurarlar.